Ban giám đốc


Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hương
Năm sinh: 1971
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tự Lập – Mê Linh – Vĩnh Phú
Trình độ: Bác Sỹ Chuyên khoa I
Điện thoại: (0219).3886.067
Email: huongntt@hagiang.vss.gov.vn

 

 Phó giám đốc: Mai Quang Hùng
Năm sinh: 1964
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tứ Quận – Yên Sơn – Tuyên Quang
Trình độ: Đại học Tài chính kế toán, Cử Nhân chính trị
Điện thoại: (0219).3886.124
Email: hungmq@hagiang.vss.gov.vn

 

 Phó giám đốc: Hoàng Hồng Phong
Năm sinh: 1975
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Yên Phương – Ý Yên – Nam Định
Trình độ: Đại học
Điện thoại: (0219).3886.099
Email: phonghh@hagiang.vss.gov.vn