BHXH huyện Mèo Vạc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, đối thoại, giải đáp về chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện

27/06/2018 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Thực hiện Kế hoạch số 280/KH-BHXH ngày 13/03/2018 của BHXH tỉnh Hà Giang về Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm 2018. BHXH huyện Mèo Vạc đã chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến các đối tượng tham gia và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện qua đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và người dân trên địa bàn huyện

Trong thời gian tới, BHXH huyện Mèo Vạc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân thông qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện tốt các mục tiêu của địa phương về thực hiện chính sách BHXH cho mọi người lao động và tiến tới BHYT toàn dân theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-TW đã đề ra./.

Dưới đây là một số hình ảnh của các buổi tuyên truyền, tư vấn, đối thoại, giải đáp:

Buổi tuyên truyền, đối thoại tại xã Nậm Ban

 

Buổi tuyên truyền, đối thoại tại xã Niêm Tòng

 

Tác giả: Hà Tô Hoài – BHXH huyện Mèo Vạc

Bình luận

avatar