Chi đoàn BHXH tỉnh

1. Ban chấp hành chi đoàn

  • Bí thư : đ/c Lê Văn Tĩnh, Sinh năm: 1986, Dân tộc: Kinh
  • Phó bí thư: đ/c Ly Thị Hương, Sinh năm 1986, Dân tộc: Mông
  • Ủy viên: đ/c Lương Thu Giang, Sinh năm: 1990, Dân tộc: Giấy
  • Ủy viên: đ/c: Nguyễn Huy Khanh, Sinh năm: 1990, Dân tộc: Kinh
  • Ủy viên: đ/c: Cao Phương Thúy, Sinh năm: 1987, Dân tộc: Kinh

2. Tổng số đoàn viên (Tháng 3/2018): 31 đoàn viên