Chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2016-2018 được thực hiện đúng quy định

16/05/2018 - Hoạt động của ngành BHXH


Chiều 15/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến vào Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2016-2018 và đề xuất chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019-2021.

Sử dụng chi phí hiệu quả, minh bạch

Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2016-2018, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết: Ủy ban cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản lý giai đoạn 2016-2018. Đồng thời nhấn mạnh, việc bố trí chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2016-2018 được thực hiện đúng quy định của Luật BHXH, Luật Việc làm và Nghị quyết 1083…

Chính điều này đã tạo điều kiện để ngành BHXH và các cơ quan liên quan tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng, phức tạp của việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đặc biệt, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về trình độ quản lý của hệ thống BHXH Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Việc sử dụng chi phí quản lý đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, giúp toàn ngành BHXH chủ động triển khai kịp thời những nhiệm vụ mới theo quy định của Luật BHXH 2014, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ công trong giải quyết và chi trả chế độ BHXH.

Cùng với đó, công tác thu, chi các chế độ BHXH, BH thất nghiệp bảo đảm đúng, đủ, kịp thời. Đầu tư quỹ đảm bảo an toàn và tăng trưởng. Công tác CCHC đạt nhiều kết quả đột phá, đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. BHXH Việt Nam đã thăng hạng 18 bậc so với năm 2016, vươn lên vị trí thứ 2 trong Bảng xếp hạng chung về dịch vụ công của 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Đáng chú ý, việc ưu tiên bố trí kinh phí cho đầu tư, triển khai ứng dụng CNTT, hiện đại hóa quản lý BHXH đã mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ công tác thực hiện chế độ, chính sách và quản lý quỹ BHXH, BH thất nghiệp.

Đến nay, BHXH Việt Nam đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn Ngành trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình, dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và xây dựng hệ thống cấp số định danh quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thống nhất trên phạm vi toàn quốc… Việc này đã nâng cao chất lượng phục vụ, giảm chi phí cho người dân, DN; giảm tình trạng trốn đóng, nợ đọng và trục lợi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

“Việc áp dụng mức chi tiền lương bằng 1,8 lần đã tạo điều kiện khuyến khích, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đời sống… của đội ngũ CCVC, NLĐ làm công tác BHXH, tạo động lực để họ gắn bó với Ngành trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng gia tăng”- bà Thuý Anh khẳng định.

Báo cáo thẩm tra cũng cho thấy, việc xây dựng nhu cầu chi phí quản lý BHXH giai đoạn 2016-2018 chưa dự báo một số chi phí lớn để triển khai một số nhiệm vụ mới phát sinh theo quy định của Luật BHXH như: Bàn giao sổ BHXH cho NLĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cấp số định danh và quản lý đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình… BHXH Việt Nam phải sắp xếp kinh phí trong phạm vi dự toán được giao để bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ. Việc giao dự toán chi phí quản lý theo tỉ lệ phần trăm (%) tính trên dự toán thu, chi BHXH, BH thất nghiệp chưa phải là giải pháp tài chính hữu hiệu xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đọng, lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp còn đang diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương (Năm 2016, tổng số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 8.977 tỉ đồng, chiếm 3,3% số phải thu, giảm 1,17% so với năm 2015. Năm 2017, số nợ BHXH phải tính lãi là 5.737 tỉ đồng, bằng 2,9% kế hoạch thu- thấp nhất trong nhiều năm qua. Nếu loại trừ các khoản nợ do DN đã phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn (khoảng 476 tỉ đồng), thì tỉ lệ nợ so với số phải thu thấp hơn, khoảng 2,67% kế hoạch thu).

Gắn hiệu quả sử dụng chi phí với phát triển BHXH

Ủy ban Về các vấn đề xã hội cũng thống nhất với Chính phủ căn cứ pháp lý làm cơ sở xác định chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp cho giai đoạn 2019-2021. Đồng thời, đề nghị Chính phủ cần quan tâm bảo đảm gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hằng năm cũng như với việc sắp xếp, tổ chức bộ máy BHXH tinh gọn, hiệu quả…

Hiện có 2 nhóm ý kiến về phương thức giao chi phí quản lý và mức chi phí quản lý. Nhóm ý kiến thứ nhất, đa số ý kiến tán thành với đề xuất của Chính phủ, quy định chi phí quản lý giai đoạn 2019-2021 tính trên tổng thu và chi; đồng thời quy định mức chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp năm 2019 bằng 2,15%; năm 2020 bằng 2,0%; năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHXH). Bình quân giai đoạn này bằng 2,0% tính trên dự toán thu, chi BHXH, BH thất nghiệp- giảm 13% so giai đoạn 2016-2018.

Nhóm ý kiến thứ hai, đề nghị xác định chi phí quản lý chỉ tính trên dự toán thu BHXH, BH thất nghiệp. Trên cơ sở Báo cáo của Chính phủ về dự toán số thu và nhu cầu chi phí quản lý giai đoạn 2019-2021 (mức chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp năm 2019 bằng 3,6%; năm 2020 bằng 3,3%; năm 2021 bằng 3,1% dự toán thu BHXH, BH thất nghiệp). Như vậy, bình quân giai đoạn này bằng 3,3% tính trên dự toán thu- giảm 11% so giai đoạn 2016-2018.

“Đây là phương thức giao chi phí quản lý phù hợp với thông lệ quốc tế và đã từng được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; thống nhất với phương thức xác định chi phí quản lý BHYT, có tác dụng khuyến khích công tác phát triển đối tượng, bảo đảm gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia, thúc đẩy hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra để bảo đảm thu đúng, thu đủ. Việc thực hiện phương án này cũng đòi hỏi phải thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chi đã được dự kiến để điều chỉnh phù hợp; đồng thời cần có cơ chế khen thưởng xứng đáng để tạo động lực khuyến khích phát triển đối tượng, vượt dự toán thu”- bà Thuý Anh nhấn mạnh.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết: Ủy ban TVQH nhất trí với đề xuất của Chính phủ về quy định chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019-2021 tính trên tổng thu- chi và quy định mức chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp năm 2019 bằng 2,15%; năm 2020 bằng 2,0%; năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHXH). Bình quân giai đoạn này bằng 2,0% tính trên dự toán thu, chi BHXH, BH thất nghiệp.

Ngoài ra, Ủy ban TVQH cũng tán thành tiếp tục thực hiện cơ chế tiền lương đối với CBCCVC và NLĐ làm việc trong các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; người làm việc theo chế độ HĐLĐ trong tổ chức BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, NLĐ thực hiện chính sách BH thất nghiệp của ngành LĐ-TB&XH bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với CBCCVC do Nhà nước quy định. Trường hợp Nhà nước ban hành chế độ tiền lương mới theo lộ trình cải cách tiền lương, thì thực hiện theo chế độ tiền lương mới.

“Các đại biểu tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp gắn với việc sắp xếp, bố trí cán bộ, giảm biên chế trong hệ thống; coi trọng công tác tư tưởng trong toàn hệ thống, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Luật BHXH, Nghị quyết của Ủy ban TVQH. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng, hiện đại hóa quản lý BHXH; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với quỹ BHYT; chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng cơ bản, trang bị thiết bị hiện đại để giao dịch, tiếp xúc với người dân được nhanh và hiệu quả nhất”- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh.

Theo baobaohiemxahoivn

Bình luận

avatar