Danh sách E-Mail

STT Họ và tên Chức vụ Di động Mail
  BHXH TP Hà Giang hagiang@hagiang.vss.gov.vn
1 Đỗ Anh Tuấn Giám đốc 0915029595 tuanda@hagiang.vss.gov.vn
2 Trần Bảo Anh PGĐ 0912643057 anhtb@hagiang.vss.gov.vn
3 Nguyễn Minh Bình PGĐ 0943231976 binhnm@hagiang.vss.gov.vn
4 Đinh Thị Tuyên Thu 0912606147 tuyendt@hagiang.vss.gov.vn
5 Vũ Đức Thắng Thu 0912914168 thangvd@hagiang.vss.gov.vn
6 Lê Thị Loan Thu 0914366423 loanlt@hagiang.vss.gov.vn
7 Lý Thị Ngọc Hà Thu 0913259599 haltn@hagiang.vss.gov.vn
8 Vũ Phương Anh Thu 0902421169 anhvp@hagiang.vss.gov.vn
9 Vũ Thùy Lan CNTT 0945589869 lanvt@hagiang.vss.gov.vn
10 Nguyễn Ngọc Tuyến Sổ thẻ 01684980886 tuyennn@hagiang.vss.gov.vn
11 Hoàng Thị Xu Kế toán 0913530610 xuht@hagiang.vss.gov.vn
12 Mai Phương Loan Kế toán 0987629989 loanmp@hagiang.vss.gov.vn
13 Nguyễn Thị Thủy Thủ quỹ 01665556969 thuynt@hagiang.vss.gov.vn
14 Phan Thanh Sơn Bộ phận 1 cửa 0912430872 sonpt@hagiang.vss.gov.vn
15 Bàn Thị Thuận Bộ phận 1 cửa 0949502725 thuanbt@hagiang.vss.gov.vn
16 Hoàng Bích Nga Bộ phận giám định 0917706039 ngahb@hagiang.vss.gov.vn
17 Nguyễn Duy Bằng CĐCS 0915107831 bangnd@hagiang.vss.gov.vn
18 Hoàng Công Tám Bảo vệ 0917509786 tamhc@hagiang.vss.gov.vn
19 Hoàng Thị Nguyệt Tạp vụ;Văn thư 01243905768  
  BHXH huyện Đồng Văn dongvan@hagiang.vss.gov.vn
20 Hoàng Văn Hiên Giám đốc 0912606369 hienhv@hagiang.vss.gov.vn
21 Hoàng Thị Minh Phượng Phó Giám đốc 0975436274 phuonghtm@hagiang.vss.gov.vn
22 Đinh Quang Thành Thu 0945922989 thanhdq@hagiang.vss.gov.vn
23 Lương Triệu Đanh Thu 01645696966 danhlt@hagiang.vss.gov.vn
24 Trần Huy Thu 0987411888  
25 Đỗ Thu Hoài Giám định tổng hợp 0945016657 hoaidt@hagiang.vss.gov.vn
26 Đoàn Sỹ Phương Cntt 01693070879 phuongds@hagiang.vss.gov.vn
27 Vàng Thu Hương TNHS  0968748168  
28 Hoàng Hải Tuệ CĐCS/Thu tn 0979200289 tuehh@hagiang.vss.gov.vn
29 Trần Thị Thùy Lư Kế toán 09731051814 luttt@hagiang.vss.gov.vn
30 Nguyễn Thị Hà Tạp vụ 0986407333  
31 Nguyễn Ngọc Thành Bảo vê 0978399749  
32 Hoàng Ngọc Lâm Lái xe 0975566037  
  BHXH huyện Mèo Vạc meovac@hagiang.vss.gov.vn
33 Nguyễn Chí Thành PGĐ phụ trách 0946452616 thanhnc@hagiang.vss.gov.vn
34 Nguyễn Văn Thêm PGĐ 0914920882 themnv@hagiang.vss.gov.vn
35 Phạm Đình Đồng CNTT 0919431383 dongpd@hagiang.vss.gov.vn
36 Nguyễn Duy Hải Thu 0919993318 haind@hagiang.vss.gov.vn
37 Nguyễn Hồng Tùng Thu 09811623,23 tungnh@hagiang.vss.gov.vn
43 Vàng Văn Đào KTTN 0912384079 daovv@hagiang.vss.gov.vn
39 Vũ Thị Nga Linh Kế toán trưởng 0979707928 linhntn@hagiang.vss.gov.vn
40 Hà Tô Hoài Giám định 0946445434 hoaiht@hagiang.vss.gov.vn
41 Đào Thị Phương TNHS 0913213587 phuongdt@hagiang.vss.gov.vn
42 Hoàng Tùng Lâm Sổ thẻ 0944393666 lamht@hagiang.vss.gov.vn
38 Bùi Thị Sáu Thu 0974333032 saubt@hagiang.vss.gov.vn
44 Nguyễn Văn Thành Bảo vệ 0915834986  
45 Nguyễn Thành Luân Lái xe 0977590384  
46 Chu Thái Tuyên GĐV 0948515929  
  BHXH huyện Yên Minh yenminh@hagiang.vss.gov.vn
47 Trần Trung Kiên Giám Đốc 0911037868 kientt@hagiang.vss.gov.vn
48 Nguyễn Minh Tuấn PGĐ 0912037451 tuannm@hagiang.vss.gov.vn
49 Trần Ngọc Giáp Sổ thẻ 0942212228 giaptn@hagiang.vss.gov.vn
50 Đỗ Hữu Hiệp CNTT 0941631868 hiepdh@hagiang.vss.gov.vn
51 Vũ Thị Huyền QLT 0911038090 huyenvt@hagiang.vss.gov.vn
52 Nguyễn Thị Nga GĐ tổng hợp 0978273751 ngant1@hagiang.vss.gov.vn
53 Vương Tiến Thành QLT 0986310887 thanhvt@hagiang.vss.gov.vn
54 Phí Thị Phương Thảo TNHS 0914090596 thaoptp@hagiang.vss.gov.vn
55 Nguyễn Văn Thịnh GĐV 0943926567 thinhnv@hagiang.vss.gov.vn
56 Mai Thanh Tỉnh Kế toán 0888368683 tinhmt@hagiang.vss.gov.vn
57 Lý Trần Dũng Bảo vệ 01237949868  
58 Hà Thị Mão Tạp Vụ 01236864888  
  BHXH huyện Quản Bạ quanba@hagiang.vss.gov.vn
59 Nguyễn Xuân Đông Giám đốc 0982347559 dongnx@hagiang.vss.gov.vn
60 Lại Thị Nhất PGĐ 0988586227 nhatlt@hagiang.vss.gov.vn
61 Vũ Mạnh Hào Tổng hợp giám định 01254056888 haovm@hagiang.vss.gov.vn
62 Nguyễn Thị Hồng Nhung TNHS 0912635010 nhungnth@hagiang.vss.gov.vn
63 Nguyễn Văn Dũng CNTT 0987809870 dungnv@hagiang.vss.gov.vn
64 Hoàng Thị Hương QLT 0972904733 huonght@hagiang.vss.gov.vn
65 Bùi Ngọc Trang QLT 0986161398 trangbn@hagiang.vss.gov.vn
66 Nguyễn Văn Hiếu CST 0915703118 hieunv@hagiang.vss.gov.vn
67 Vũ Kiều Anh CĐCS 01684151353 anhvk@hagiang.vss.gov.vn
68 Lưu Thị Thúy Vân Kế toán  0943724889 vanltt@hagiang.vss.gov.vn
69 Lục Thị Nguyệt Tạp vụ/văn thư 0989483566  
70 Vũ Xuân Bền Bảo vệ 0977167246  
  BHXH huyện Vị Xuyên vixuyen@hagiang.vss.gov.vn
80 Đỗ Hiếu Nghĩa Giám đốc 0916428119 nghiadh@hagiang.vss.gov.vn
81 Tăng Bá Minh PGĐ 0919155363 minhtb@hagiang.vss.gov.vn
82 Nguyễn Đình Quyết PGĐ 0936779456 quyetnd@hagiang.vss.gov.vn
83 Trần Sơn Tùng QLT 0946916551 tungts@hagiang.vss.gov.vn
84 Vũ Hà Quang CNTT 0916636505 quangvh@hagiang.vss.gov.vn
85 Nguyễn Văn Linh CĐCS 0919155363 linhnv@hagiang.vss.gov.vn
86 Nguyễn Thị Tình QLT 01237296390 tinhnt@hagiang.vss.gov.vn
87 Đào Thị Huệ QLT 0166045589;01689107249 huedt@hagiang.vss.gov.vn
88 Nguyễn Thị Bích Phượng CST 0943968788 phuongntb@hagiang.vss.gov.vn
89 Đán Thị Thanh Nhàn TNHS 0974553822 nhandtt@hagiang.vss.gov.vn
90 Bùi Thị Thảo TNHS 0947057144 thaobt@hagiang.vss.gov.vn
91 Đỗ Thị Thu Hà KT 01202242742 hadtt1@hagiang.vss.gov.vn
92 Nguyễn Thị Mừng KT 01222313034 mungnt@hagiang.vss.gov.vn
93 Mai Thị Hợp Văn thư 0967858332  
94 Nguyễn Văn Hùng Giám định tổng hợp 0948517655 hungnv@hagiang.vss.gov.vn
95 Trần Văn Thạch GĐV 0947609869 thachtv@hagiang.vss.gov.vn
96 Hoàng Văn Bách BV 0914584746  
  BHXH huyện Bắc Mê bacme@hagiang.vss.gov.vn
97 Trần Thị Bích Điệp Giám đốc 0912270577 diepttb@hagiang.vss.gov.vn
98 Tô Ngọc Tường PGĐ 0912322163 tuongtn@hagiang.vss.gov.vn
99 Đỗ Thị Dung  GĐV 0947511389; 01643833048 dungdt1@hagiang.vss.gov.vn
100 Nông Văn Trường QLT 0918299488 truongnv@hagiang.vss.gov.vn
101 Dương Xuân Hạnh CNTT 0916708448 hanhdx@hagiang.vss.gov.vn
102 Nguyễn Công Thành CĐCS/GĐTH 0916788655; 0914917575 thanhnc1@hagiang.vss.gov.vn
103 Nguyễn Thị Oanh Giám định tổng hợp 0916755283 oanhnc@hagiang.vss.gov.vn
104 Hà Thị Nhung TNHS 0919805291 nhunght@hagiang.vss.gov.vn
105 Lê hữu Hiệp kế toán 01297781982 hieplh@hagiang.vss.gov.vn
106 Hoàng Thị Liên  Văn thư 0948299025 lienht@hagiang.vss.gov.vn
107 Vũ Kiên Cường Bảo vệ 0912258718  
108 Nông Thị Tâm NĐ 68 Tạp vụ 01256441338  
109 Phan Chí Thắng Lái xe 0919023197  
  BHXH huyện Hoàng Su Phì hoangsuphi@hagiang.vss.gov.vn
110 Nguyễn Xuân Tùng Giám đốc 0914837400 tungnx@hagiang.vss.gov.vn
111 Nguyễn Quang Hưng PGĐ 0947668118 hungnq@hagiang.vss.gov.vn
112 Nguyễn Đình Chiên TNHS/CĐCS 0971078468 chiennd@hagiang.vss.gov.vn
113 Phạm Duy Báo PGĐ 0973858828 baopd@hagiang.vss.gov.vn
114 Trần Thương Huyền QLT 0869250376 huyentt@hagiang.vss.gov.vn
115 Hoàng Mạnh Tường CST 0913543256 tuonghm@hagiang.vss.gov.vn
116 Triệu Mùi Chiều QLT 01692866025 chieutm@hagiang.vss.gov.vn
117 Đoàn Thị Hựu GĐV 0914251015 huudt@hagiang.vss.gov.vn
118 Phùng Văn Tam GĐV tổng hợp 0916600387 tampv@hagiang.vss.gov.vn
119 Trần Minh Đức KT 0973012889 ductm@hagiang.vss.gov.vn
120 Trần thị trúc Tạp vụ 0913259395  
121 La ngọc tuấn lái xe 0982881928  
122 Hoàng Văn Thùy Bảo vê 0989736469  
123 Mai Thị Chi văn thư 01258803008  
  BHXH huyện Xín Mần xinman@hagiang.vss.gov.vn
124 Đinh Văn Thức Lãnh đạo 0988009181 thucdv@hagiang.vss.gov.vn
125 Xin Văn Tinh PGĐ 0945034339 tinhxv@hagiang.vss.gov.vn
126 Hoàng Văn Thời CĐCS 0919056069 thoihv@hagiang.vss.gov.vn
127 Cam Phương Thanh CST 0948307412 thanhcp@hagiang.vss.gov.vn
128 Nguyễn Văn Thanh CNTT 0912424181 thanhnv@hagiang.vss.gov.vn
129 Hoàng Văn Tường QLT tổng hợp 09911033488 thuonghv@hagiang.vss.gov.vn
130 Hoàng Đình Vực GĐV 0916451004 vuchd@hagiang.vss.gov.vn
131 Nguyễn Thị Bích Vân GĐV tổng hợp 0919055980 vanntb@hagiang.vss.gov.vn
132 Trần Tuấn Linh TNHS 0919056683 linhtt@hagiang.vss.gov.vn
133 Lê Xuân Thế Kế Toán 0978545298 thelx@hagiang.vss.gov.vn
134 Cháng Văn Thương Bảo vệ 0976898497  
135 Hoàng Thị Thảo Văn thư 01256275279  
136 Nguyễn Văn Thiện Lái xe 0973641639  
  BHXH huyện Bắc Quang bacquang@hagiang.vss.gov.vn
137 Phạm Ngọc Hùng Giám đốc 0965886568 hungpn1@hagiang.vss.gov.vn
138 Đỗ Thị Chúc PGĐ 0948533899 chucdt@hagiang.vss.gov.vn
139 Phạm Mai Thủy TNHS  0984063101 thuypm@hagiang.vss.gov.vn
140 Phạm Thanh Hằng TNHS 0975063586 hangpt@hagiang.vss.gov.vn
141 Trần Thị Thúy GĐV 0986145678 thuytt@hagiang.vss.gov.vn
142 Mai Thị Loan GĐV 0964022186 loanmt@hagiang.vss.gov.vn
143 Lê Thị Lan Hương GĐV 0962120798 huongltl@hagiang.vss.gov.vn
144 Trần Thị Hoa GĐV   hoaht@hagiang.vss.gov.vn
145 Hoàng Thị Hoa GĐV 0966672638 hoaht@hagiang.vss.gov.vn
146 Trần Quốc Toàn Phó Giám đốc 0947497974 toantq@hagiang.vss.gov.vn
147 Đỗ Đức Quảng CNTT- Tổng hợp thu 0982531199 quangdd@hagiang.vss.gov.vn
148 Hoàng Thị Xứng QLT 0987281559 xunght@hagiang.vss.gov.vn
149 Hoàng Duy Bằng QLT 0989169595 banghd@hagiang.vss.gov.vn
150 Nguyễn Thanh Tùng QLT 0912383279 tungnt@hagiang.vss.gov.vn
151 Vũ Thùy Linh CST 01237675508 linhvt@hagiang.vss.gov.vn
152 Đinh Xuân Tùng CST 0975863063 tungdx@hagiang.vss.gov.vn
153 Phạm Thị Hoài QLT 01244277545 hoaipt@hagiang.vss.gov.vn
154 Cao Thu Biên TNHS/CĐCS 01648520389 bienct@hagiang.vss.gov.vn
155 Nguyễn Thị Duyên KT trưởng 0983243817 duyennt@hagiang.vss.gov.vn
156 Nguyễn Thị Trang Kế toán viên 0979065377 trangnt@hagiang.vss.gov.vn
157 Nguyễn Bích Huệ CĐCS 0978802778 huenb@hagiang.vss.gov.vn
158 Phạm Văn Huỳnh Lái xe 0915869995  
159 Nguyễn Đức Tài Nhân viên bảo vệ 01295455666  
160 Hoàng Thúy Linh Văn thư – hành chính 01682879667  
  BHXH huyện Quang Bình quangbinh@hagiang.vss.gov.vn
161 Hoàng Văn Chí Giám đốc 0947497762 chihv@hagiang.vss.gov.vn
162 Hoàng Liên Sơn Phó Giám đốc 0915936170  sonhl@hagiang.vss.gov.vn
163 Nguyễn Thị Ngọc Hồi Phó Giám đốc 0986953525   hointn@hagiang.vss.gov.vn
164 Lương Thị Tuyện TNHS/CĐCS 0989210626 tuyenlt@hagiang.vss.gov.vn
165 Vũ Minh Tuyên Thu 0948435000 tuyenvm@hagiang.vss.gov.vn
166 Nguyễn Mạnh Chiến Thu 01232481989 chienhm@hagiang.vss.gov.vn
167 Phùng Thị Huệ Sổ thẻ 01686789383 huept@hagiang.vss.gov.vn
168 Nguyễn Văn Quang Cntt 0912841171 quanghv@hagiang.vss.gov.vn
169 Trịnh Thị Phượng Kế toán 0985039836 phuongtt@hagiang.vss.gov.vn
170 Hoàng Thị Hạnh GĐV 0913808872 hanhht@hagiang.vss.gov.vn
171 Hoàng Văn Trưởng Giám định tổng hợp 0915134436 truonghv@hagiang.vss.gov.vn
172 Hoàng Văn Dưỡng Bảo vê 0982180444  
173 Hoàng Diệu Lan Nhung Tạp vụ 0984668565  
174 Hoàng Văn Tùng Lái xe 0978912442