Điện thoại liên hệ

STT Họ và tên Thông tin liên hệ
  BHXH Tỉnh Hà Giang 02193886157
1 BHXH TP Hà Giang
  Đỗ Anh Tuấn Chức vụ: Giám đốc
DĐ: 0915029595
ĐT: 02193863899
E-Mail: tuanda@hagiang.vss.gov.vn
  Phan Thanh Sơn Chức vụ: Bộ phận 1 cửa
DĐ: 0912430872
ĐT:
E-Mail: sonpt@hagiang.vss.gov.vn
  Bàn Thị Thuận Chức vụ: Bộ phận 1 cửa
DĐ: 0949502725
ĐT:
E-Mail: thuanbt@hagiang.vss.gov.vn
2 BHXH huyện Đồng Văn
  Hoàng Văn Hiên Chức vụ: Giám đốc
DĐ: 0912606369
ĐT: 02193856150
E-Mail: hienhv@hagiang.vss.gov.vn
  Vàng Thu Hương Chức vụ: TNHS
DĐ: 0968748168
ĐT:
E-Mail: 
3 BHXH Huyện Mèo Vạc
  Nguyễn Chí Thành Chức vụ: PGĐ phụ trách
DĐ: 0946452616
ĐT: 02193871428
E-Mail: thanhnc@hagiang.vss.gov.vn
  Đào Thị Phương Chức vụ: TNHS
DĐ: 0913213587
ĐT: 02193871158
E-Mail: phuongdt@hagiang.vss.gov.vn
4 BHXH huyện Yên Minh
  Trần Trung Kiên Chức vụ: Giám Đốc
DĐ: 0911037868
ĐT: 02193852082
E-Mail: kientt@hagiang.vss.gov.vn
  Phí Thị Phương Thảo Chức vụ: TNHS
DĐ: 0914090596
ĐT:
E-Mail: thaoptp@hagiang.vss.gov.vn
5 BHXH huyện Quản Bạ
  Nguyễn Xuân Đông Chức vụ: Giám đốc
DĐ: 0982347559
ĐT: 02193.846.426
E-Mail: dongnx@hagiang.vss.gov.vn
  Nguyễn Thị Hồng Nhung Chức vụ: TNHS
DĐ: 0912635010
ĐT: 02183846172
E-Mail: nhungnth@hagiang.vss.gov.vn
6 BHXH huyện Vị Xuyên
  Đỗ Hiếu Nghĩa Chức vụ: Giám đốc
DĐ: 0916428119
ĐT: 02193826231
E-Mail: nghiadh@hagiang.vss.gov.vn
  Đán Thị Thanh Nhàn Chức vụ: TNHS
DĐ: 0974553822
ĐT: 02193825800
E-Mail: nhandtt@hagiang.vss.gov.vn
  Bùi Thị Thảo Chức vụ: TNHS
DĐ: 0947057144
ĐT:
E-Mail: thaobt@hagiang.vss.gov.vn
7 BHXH huyện Bắc Mê
  Trần Thị Bích Điệp Chức vụ: Giám đốc
DĐ: 0912270577
ĐT: 02193841709
E-Mail: diepttb@hagiang.vss.gov.vn
  Hà Thị Nhung Chức vụ: TNHS
DĐ: 0919805291
ĐT:
E-Mail: nhunght@hagiang.vss.gov.vn
8 BHXH huyện Hoàng Su Phì
  Nguyễn Xuân Tùng Chức vụ: Giám đốc
DĐ: 0914837400
ĐT: 02193831235
E-Mail: tungnx@hagiang.vss.gov.vn
  Nguyễn Đình Chiên Chức vụ: TNHS/CĐCS
DĐ: 0971078468
ĐT:
E-Mail: chiennd@hagiang.vss.gov.vn
9 BHXH huyện Xín Mần
  Đinh Văn Thức Chức vụ: Lãnh đạo
DĐ: 0988009181
ĐT: 02193836336
E-Mail: thucdv@hagiang.vss.gov.vn
  Trần Tuấn Linh Chức vụ: TNHS
DĐ: 0919056683
ĐT: 02193836157
E-Mail: linhtt@hagiang.vss.gov.vn
10 BHXH huyện Bắc Quang
  Phạm Ngọc Hùng Chức vụ: Giám đốc
DĐ: 0965886568
ĐT: 02193821819
E-Mail: hungpn1@hagiang.vss.gov.vn
  Phạm Mai Thủy Chức vụ: TNHS
DĐ: 0984063101
ĐT: 02193821054
E-Mail: thuypm@hagiang.vss.gov.vn
  Phạm Thanh Hằng Chức vụ: TNHS
DĐ: 0975063586
ĐT:
E-Mail: hangpt@hagiang.vss.gov.vn
11 BHXH huyện Quang Bình
  Hoàng Văn Chí Chức vụ: Giám đốc
DĐ: 0947497762
ĐT: 02193820800
E-Mail: chihv@hagiang.vss.gov.vn
  Lương Thị Tuyện Chức vụ: TNHS/CĐCS
DĐ: 0989210626
ĐT: 02193820171
E-Mail: tuyenlt@hagiang.vss.gov.vn