Hỏi: Mức đóng BHXH Tự nguyện?


Luật BHXH (2014) quy định: Người tham gia tự nguyện, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Ngày hỏi: 05/06/18

Người hỏi: Ông ()

Chuyên mục:

Lượt xem: 656

Trả lời:

Luật BHXH (2014) quy định: Người tham gia tự nguyện, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người trả lời: Ông ()