Hỏi: Tỷ lệ đóng BHXH năm 2018?


Mức đóng BHXH năm 2018 là bao nhiêu phần trăm?

Ngày hỏi: 05/06/18

Người hỏi: Ông ()

Chuyên mục:

Lượt xem: 5.450

Trả lời:

Từ 1.1.2018, mức đóng BHXH bắt buộc gồm các khoản sau:

  • Quỹ hưu trí, tử tuất;
  • Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
  • Quỹ ốm đau, thai sản;
  • Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; quỹ bảo hiểm y tế.

Căn cứ: Luật BHXH 2014, Luật Việc làm 2013, Nghị định 105/2014/NĐ-CPNghị định 44/2017/NĐ-CP

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
Hưu trí Tai nạn lao động Ốm đau Hưu trí Tai nạn lao động Ốm đau
14% 0.5% 3% 1% 3% 8% - - 1% 1.5%
21.5% 10.5%
Tổng cộng 32%

Trong đó, chủ sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 0,5% quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 3% quỹ ốm đau thai sản; 1% quỹ bảo hiểm thất nghiệp, 3% quỹ bảo hiểm y tế.

Người lao động sẽ đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 1% quỹ bảo hiểm thất nghiệp và 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.

Tổng mức BHXH bắt buộc phải đóng của cả chủ sử dụng lao động và người lao động là 32%.

Người trả lời: Ông ()