Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo BHXH tỉnh Hà Giang năm 2018

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ
CỦA LÃNH ĐẠO BHXH TỈNH HÀ GIANG NĂM 2018
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NGÀY, THÁNG TIẾP CÔNG DÂN GHI CHÚ
1 Nguyễn Xuân Huy Giám đốc  Ngày 15/01 Thứ 2
2 Mai Quang Hùng Phó Giám đốc Ngày 21/02 Thứ 4
3 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Giám đốc Ngày 15/3 Thứ 5
4 Hoàng Hồng Phong Phó Giám đốc Ngày 16/4 Thứ 2
5 Mai Quang Hùng Phó Giám đốc Ngày 15/5 Thứ 3
6 Nguyễn Xuân Huy Giám đốc Ngày 15/6 Thứ 6
7 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Giám đốc Ngày 16/7 Thứ 2
8 Hoàng Hồng Phong Phó Giám đốc Ngày 15/8 Thứ 4
9 Mai Quang Hùng Phó Giám đốc Ngày 17/9 Thứ 2
10 Nguyễn Xuân Huy Giám đốc Ngày 15/10 Thứ 2
11 Hoàng Hồng Phong Phó Giám đốc Ngày 15/11 Thứ 5
12 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Giám đốc Ngày 17/12 Thứ 2