Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm theo:

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan

Từ ngày

Tới ngày


Làm mới
Danh sách văn bản (6)

Trích yếu: VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày ban hành: 23/05/2018

Ngày có hiệu lực: 23/05/2018

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Ngày ban hành: 24/01/2018

Ngày có hiệu lực: 24/01/2018

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

Ngày ban hành: 03/02/2018

Ngày có hiệu lực: 03/02/2018

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả

Ngày ban hành: 24/11/2017

Ngày có hiệu lực: 24/11/2017

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành: 25/10/2017

Ngày có hiệu lực: 25/10/2017

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày ban hành: 25/10/2017

Ngày có hiệu lực: 25/10/2017

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực