Thành công nhất của BHXH chính là góp phần làm chuyển biến nhận thức trong xã hội

11/09/2018 - Hoạt động của ngành BHXH


Trao đổi tại Toạ đàm với chủ đề “Kết quả thực hiện và những định hướng cải cách chính sách BHXH”, TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, thành công nhất của BHXH chính là góp phần làm chuyển biến nhận thức trong xã hội.

TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ Nhiệm Uỷ Ban Các vấn đề xã hội của Quốc Hội.

Theo TS. Bùi Sỹ Lợi, qua thực hiện giám sát có thể nhận thấy thành tựu của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị trong vấn đề thực hiện chính sách an sinh xã hội trong đó có BHXH. Chúng ta đã bám sát Luật BHXH năm 2014 trên tinh thần của Hiến pháp và các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bao phủ hệ thống an sinh xã hội. Trong những năm vừa qua, thành công nhất của BHXH chính là góp phần làm chuyển biến nhận thức trong xã hội. Trong đó, các cơ quan thông tấn báo chí đã cùng với BHXH Việt Nam làm cho người dân bắt đầu có nhận thức rất đúng đắn và rất đúng hướng về BHXH. Đấy là điều rất đặc biệt. Cải cách thủ tục hành chính của BHXH như giảm thủ tục, giảm số giờ giao dịch giữa các tổ chức, người lao động với BHXH Việt Nam… đã có những kết quả đáng khích lệ. Thông qua quá trình cải cách như vậy đem đến sự hài lòng của người lao động, doanh nghiệp và người dân đối với BHXH.

TS. Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh, những năm trước đây, các cấp ủy đảng chính quyền địa phương ở các cấp cơ sở tác động rất chậm đến chính sách BHXH. Nhưng 3 năm vừa qua sau khi Tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, chuẩn bị nội dung để cải cách BHXH thông qua tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, chúng ta thấy rõ ràng các cấp chính quyền, cá cấp ủy đảng và người dân đã đồng lòng và nhìn nhận ra vấn đề này. Khi Trung Ương đưa ra Nghị quyết 28-NQ/TW, rõ ràng đã có sự chuyển biến cả về nhận thức, về quan điểm tư tưởng với một quyết tâm chính trị rất cao./.

Nguồn: Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Bình luận

avatar