Dịch vụ công trực tuyến


STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Thực hiện DVC
1 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Giao dịch điện tử
2 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Giao dịch điện tử
3 Giải quyết Điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Giao dịch điện tử
4 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Giao dịch điện tử
5 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Tải về biểu mẫu
6 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Tải về biểu mẫu
7 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Giao dịch điện tử
8 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Giao dịch điện tử
9 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Giao dịch điện tử
10 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát Mức độ 3 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Giao dịch điện tử
11 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu Mức độ 3 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh Giao dịch điện tử
12 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần Mức độ 3 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Giao dịch điện tử
13 Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Mức độ 3 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Giao dịch điện tử
14 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Mức độ 3 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Giao dịch điện tử
15 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau Mức độ 3 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Giao dịch điện tử
16 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Mức độ 3 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế BHXH Tỉnh, Quận/huyện Giám định BHYT điện tử
17 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Mức độ 3 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế BHXH Tỉnh, Quận/huyện Giao dịch điện tử
18 Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế BHXH Tỉnh, Quận/huyện Tải về biểu mẫu
19 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận Mức độ 3 Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Giao dịch điện tử
20 Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH Mức độ 3 Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Giao dịch điện tử
21 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh Mức độ 3 Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Giao dịch điện tử
22 Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp: Hết hạn hưởng, không còn tên trên Danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả; truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước Mức độ 3 Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội BHXH Tỉnh, Quận/huyện Giao dịch điện tử
23 Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Mức độ 3 Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Tỉnh, Quận/huyện Giao dịch điện tử
24 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Mức độ 3 Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Tỉnh, Quận/huyện Giao dịch điện tử
25 Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Mức độ 3 Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Tỉnh, Quận/huyện Giao dịch điện tử
26 Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Mức độ 3 Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Tỉnh, Quận/huyện Giao dịch điện tử
27 Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng Mức độ 3 Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Tỉnh, Quận/huyện Giao dịch điện tử
28 Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến. Mức độ 3 Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Quận/ huyện Giao dịch điện tử
Cùng lĩnh vực