Văn bản chính sách BHXH – BHYT

STT Số ký hiệu/Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành
1 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 22/11/2014 Quốc hội
2 Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi ngày 13/6/2014 Quốc hội
3 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Chính phủ
4 TT 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Bộ LĐ TB&XH
5 QĐ 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH BHXH Việt Nam
6 QĐ 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Việt Nam
7 QĐ 1515/QĐ-BHXH ngày 17/10/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 828/QĐ-BHXH BHXH Việt Nam
8 Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN Chính phủ
9 QĐ 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 Ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN BHXH Việt Nam
10 QĐ 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 Ban hành quy trình Thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT BHXH Việt Nam
11 TT 26/2017/ TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN bắt buộc Bộ LĐ TB&XH