08/NQ-CP Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW


  • Số hiệu: 08/NQ-CP
  • Trích yếu: Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW
  • Ngày ban hành: 24/01/2018
  • Ngày có hiệu lực: 24/01/2018
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 08-nq-cp.pdf

Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập