1646/BHXH-GDBHYT Về việc không thực hiện đóng dấu kiểm tra trong giám định BHYT