5054/BHXH-DVT V/v dừng thanh toán các thuốc tại Quyết định số 416/QĐ-QLD