603/BHXH-QLT Về việc nhận mẫu C12-TS, C13-TS thông qua Bưu điện